Terugblik 2014 > Workshops 2014

Workshops 2014

De thema’s van de workshops besloegen het brede spectrum van wat werkt en wat niet werkt bij investeren in participeren, activeren en re-integratie. De workshops waren opgedeeld in de volgende thema's en kende onderstaande onderwerpen:

Sociale inclusie

Effectiviteit van activerende dienstverlening

Decentralisaties vragen om nieuwe inzichten en werkvormen

 


 

Sociale inclusie

1. Discriminatie op de arbeidsmarkt; hoe bestrijd je dat?
De economische crisis heeft diepe sporen getrokken in de arbeidsmarktpositie van migrantengroepen, zo blijkt uit het Jaarrapport integratie 2013 'Participatie van migranten op de arbeidsmarkt' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat door Jaco Dagevos tijdens deze workshop wordt toegelicht. Waarom slaagt een migrant met dezelfde kwalificaties als een autochtoon er toch minder goed in om een baan te vinden?  Naast algemene factoren lijkt ook discriminatie een rol te spelen. In de gemeente Den Haag wil men met het platform 'Den Haag Inclusief' bewuste of onbewuste uitsluiting op de arbeidsmarkt voorkomen. Dit gebeurt door werkgevers te stimuleren en inspireren om werk te maken van een inclusief personeelsbeleid. Kai-Yin Or (beleidsmedewerker gemeente Den Haag) laat u kennis maken met dit platform en deze werkwijze tijdens de workshop.

Presentatie Jaco Dagevos
Presentatie Kai Yin Or

Workshopleiders

 • Jaco Dagevos, hoofd onderzoekssector Onderwijs, Minderheden en Methodologie Sociaal Cultureel Planbureau
 • Kai Yin Or, Beleidsmedewerker Integratie gemeente Den Haag

2. Inclusieve organisaties; meer kans op een baan voor mensen met een beperking
Jobcarving en het herontwerpen van processen blijken essentieel om te komen tot inclusieve organisaties. De basis van jobcarving is: het ontrafelen van verschillende functies in taken, en deze taken dusdanig herverdelen zodat de elementaire taken worden overgedragen naar een nieuwe functie. Dit zorgt voor efficiency. Hoogleraar Fred Zijlstra gaat tijdens deze workshop dieper in op ‘Inclusief herontwerp van werkprocessen’ (IHW) en adviseur Inclusieve arbeidsorganisatie bij UWV, Henny Mulders, legt tijdens deze workshop uit hoe UWV inclusief werkgeverschap ondersteunt. Daarnaast worden tijdens de workshop insights van een succesvol experiment bij het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis, waar met behulp van deze aanpak Wajongers aan een duurzame functie werden geholpen, met u gedeeld.

Presentatie Henny Mulders

Workshopleiders

 • Henny Mulders, adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie bij UWV
 • Fred Zijlstra, hoogleraar Arbeids- en Organisatie psychologie bij Universiteit Maastricht

3. Inzetten op vroegtijdig schulden herkennen en integrale (schuld)hulpverlening op maat
Met de komst van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012 kregen gemeenten de taak hun inwoners integrale schuldhulpverlening te bieden. Nu, twee jaar later, is het de vraag: hoe gaat het eigenlijk met die gemeentelijk integrale aanpak van schulden? Monique Stavenuiter praat u bij over de stand van zaken aan de hand van het recente onderzoek “Lokaal en Integraal, vormgeving en uitvoering van de schuldhulpverlening in zestig gemeenten”. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat het gebruik van een screeningsinstrument bij de integrale intake een goed middel is om zowel de aard van de schuldproblemen, als de achtergrondsituatie van de schuldenaar in kaart te brengen en te beoordelen. Joke de Kock deelt haar ervaringen hiermee en overige praktijkinzichten met u tijdens deze workshop.

Presentatie Monique Stavenuiter
Presentatie Joke de Kock

Workshopleiders

 • Monique Stavenuiter, hoofd Onderzoeksgroep Maatschappelijke Participatie Verwey-Jonker Instituut
 • Joke de Kock, voorzitter NVVK en manager schuldhulpverlening Gemeente Tilburg


Effectiviteit van activerende dienstverlening

4. Geschikte werkgeversbenaderingen om onze doelgroep aan een baan te helpen
Hoe kunnen werkgevers gemotiveerd, gestimuleerd en ondersteund worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden? En hoe realiseer je een duurzame plaatsing voor een werknemer met beperking? Om deze eerste vraag te beantwoorden volgde Regioplan drie jaar lang een groot aantal grote en middelgrote bedrijven die zich hadden voorgenomen mensen met een beperking aan te nemen. Daaruit bleek dat in de werkgeversbenadering van UWV en SW-bedrijven onderscheid gemaakt moet worden in vier fasen die werkgevers doorlopen. De inhoud van deze vier fasen en de lessen die uit het onderzoek worden getrokken, worden in de workshop weversdienstverlening met u gedeeld.

Op de tweede vraag geeft het SBCM, vanuit hun praktijk ervaring, in deze workshop antwoord: Het realiseren van duurzame plaatsen voor werknemers met een beperking bij een reguliere werkgever vraagt niet alleen een goede voorbereiding en professionele begeleiding van de werknemer, ook is het van belang de werkgever vooraf goed te informeren en ook na plaatsing te begeleiden. SBCM ontwikkelde voor werkgevers en begeleiders in het reguliere werkveld verschillende instrumenten met praktische tips aan werkgevers en hun medewerkers, die hier aan bij kunnen dragen.

Presentatie Luuk Mallee
Presentatie Miranda Grootscholte

Workshopleiders

 • Luuk Mallee, manager onderzoek en advies Regioplan 
 • Miranda Grootscholte, projectleider SBCM, A&O-fonds Sociale Werkvoorziening

5. Werking en effectiviteit van re-integratieinstrumenten; wat weten we? 
Wat weten we over effectiviteit van re-integratieinstrumenten? Dat is de vraag! In deze workshop gaan Arjan Heyma en Marloes Lammers in op twee relevante en recente onderzoeken op dit gebied. Arjan Heyma presenteert zijn onderzoek ‘Een goed gesprek werkt’ over de korte termijn effecten van re-integratiedienstverlening vanuit het UWV aan de WW –populatie. Marloes Lammers gaat vervolgens in op de lange termijn effecten van re-integratiedienstverlening bij zowel UWV als gemeente, naar aanleiding van het onderzoek ‘Lange termijn effecten van re-integratie’. Beide zeer interessante onderzoeken waar bruikbare informatie en conclusies voor de re-integratie dienstverlening in de praktijk naar voren komen.

Presentatie Arjan Heyma en Marloes Lammers

Workshopleiders

 • Arjan Heyma, hoofd cluster Arbeid & Onderwijs SEO Economisch Onderzoek 
 • Marloes Lammers, senior onderzoeker cluster Zorg & Sociale Zekerheid SEO Economisch Onderzoek

6. Effectief handhaven, fraude bestrijden en activeren; achtergronden en kennis
Komt misbruik van uitkeringen altijd voort uit berekening of is er meer aan de hand? Moet de focus van het fraudebeleid gericht worden op preventie en of op straffen? Zo’n 30% van de mensen die frauderen met een WWB uitkering doen dit willens en wetens.  Fraude blijkt in de meeste gevallen echter niet te ontstaan als gevolg van calculerend handelen door cliënten, maar ontstaat vaak door het gemak waarmee cliënten de grens tussen wat wel en wat niet mag kunnen overschrijden. Er kan in het leven van mensen iets gebeuren waardoor zij terechtkomen in een situatie die lijkt op fraude en die vervolgens niet wordt rechtgezet omdat mensen niet weten hoe of omdat ze het wel makkelijk vinden. Wat beweegt fraudeurs en niet fraudeurs. Wanneer en waarom overtreden mensen bepaalde regels, in hoeverre sluit beleid en handhaving aan bij menselijk gedrag? Menno Fenger gaat tijdens de workshop in op beweegredenen en gedrag van fraudeurs. Wim Heersink gaat vervolgens dieper in op handhaven in de praktijk.

Presentatie Menno Fenger
Presentatie Wim Heersink

Workshopleiders

 • Menno Fenger, universitair hoofddocent Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Wim Heersink, kennisexpert handhaving RCF Landelijk Kenniscentrum Handhaving

Decentralisaties vragen om nieuwe inzichten en werkvormen

7. Organisaties professionaliseren; wat is daarvoor nodig?
Orionis walcheren: kennis en praktijk geïntegreerd in een nieuw concept. Orionis en TNO hebben het afgelopen jaar de krachten gebundeld om een organisatie neer te zetten die klaar is voor de participatiewet, gebouwd op de integratie van wetenschap en praktijk en het principe van de lerende organisatie. In deze workshop laten Ingrid van Zimmeren (Orionis) en Roland Blonk (TNO) op een interactieve manier de deelnemers kennis nemen van de ins en outs van deze aanpak en welke effecten er zichtbaar zijn op de klanten en op medewerkers. 

Presentatie Roland Blonk en Ingrid van Zimmeren

Workshopleiders

 • Roland Blonk, teamleider Activering TNO Kwaliteit van Leven
 • Ingrid van Zimmeren, unithoofd Orionis Walcheren

8. Kansen en uitdagingen van de decentralisaties binnen het sociale domein. Kennisdelen 2.0: Lokaal15
Samenwerking tussen wetenschap en praktijk is veel meer dan het traditionele kennisdelen, waarbij de praktijk opdrachtgever is en de wetenschapper komt doceren hoe het nu werkelijk zit. In Lokaal15 gaat dit anders. Lokaal15 is een open kennisatelier van wetenschappers, werkenden in de praktijk en financiers. Gezamenlijk ontwikkelen we kennisprojecten en voeren deze uit; rond zorg, werk en inkomen. Iedereen kan meedoen. Wie met eenzelfde vraag zit, sluit zich aan bij een lopend initiatief. Wie een nieuw vraagstuk wil inbrengen, initieert zelf een project en zoekt via de website van Lokaal15 gelijkgestemden uit de wetenschap en de praktijk.

In deze workshop maakt u kennis met de werkwijze van Lokaal15. Vervolgens gaan we aan de slag. U zult merken dat in eerste instantie niet de zoektocht naar antwoorden centraal staat, maar die naar vragen; vragen rond re-integratie die volgens u ten onrechte niet gesteld of onbeantwoord blijven. Vragen achter de praktijk van alledag. De workshop wordt gegeven door Hans Bosselaar en Judith van der Veer, beiden zijn vanuit de VU werkzaam voor Lokaal15

Presentatie Hans Bosselaar en Judith van der Veer

Workshopleiders

 • Hans Bosselaar, academic manager onderzoeksprogramma Governance of Activation Vrije Universiteit Amsterdam
 • Judith van der Veer, postdoctoraal onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam

9. Kun je het gedrag van cliënten beïnvloeden?
Het aantal keuzes waarmee mensen worden geconfronteerd en de eigen verantwoordelijkheid in het maken van keuzes is sterk toegenomen. Maar kan iedereen overweg met die grote keuzevrijheid? Hoe komen mensen tot keuzes en waarom kiezen zij soms niets? Mensen kiezen vaak niet zo geïnformeerd en weloverwogen als beleidsmakers misschien wel veronderstellen.  Recent onderzoek toont aan dat bij mensen met langdurig lage inkomens en met ernstige geldzorgen een hoge keuzedruk kan ontstaan. Mensen zijn vaak zo druk met het halen van de dag van morgen dat zij onvoldoende  aandacht en mentale energie hebben om na te denken over wat op langere termijn voor hen de beste keuze is.

‘Nudging’ is een nieuwe manier om het gedrag van mensen te beïnvloeden, door ze een zetje te geven in de goede richting en het zo makkelijker te maken voor mensen om te kiezen in lastige situaties. Bepaalde groepen in de samenleving kunnen geholpen worden met kleine niet-dwingende duwtjes in de richting van de optie die voor hen waarschijnlijk het beste zal uitpakken.

Mirre Stallen gaat vanuit de optiek van nudging in op het keuzegedrag van mensen in situaties van schaarste, bijvoorbeeld bij langdurig laag inkomen en financiële zorgen. Arie-Jan van der Monde werkt voor diverse gemeenten om cliënten die langdurig aanspraak maken op de WWB te activeren bij het vinden van een baan.

Presentatie Mirre Stalle en Arie-Jan van der Monde

Workshopleiders

 • Mirre Stalle, post-doctoraal onderzoeker Neural Decision Science Lab
 • Arie-Jan van der Monde, re-integratiecoach bij diverse gemeenten